What I've done on Shabbats....

My1st Shabbat

My 2nd Shabbat

My 3rd Shabbat

My 4th Shabbat

My 5th Shabbat

My 7th Shabbat

My 8th Shabbat

My 9th Shabbat

My 10th Shabbat

My 12th Shabbat

My 14th Shabbat

My 15th Shabbat

#房東奶奶年輕時

月初去找房東奶奶繳房租,她一直對我讀Bezalel很感興趣,問我會不會畫畫。接著就看著這位七八十歲的老太太興奮又雀躍的衝進房間拿出她年輕時的照片給我,問我可不可以畫她

My 17th Shabbat

My 18th Shabbat

My 19th Shabbat

My 20th Shabbat